Friday, 25/5/2018 | 8:07 UTC+0

Bộ luật Hồng Đức – nội dung cơ bản và giá trị đương đại

Title: Bộ luật Hồng Đức – nội dung cơ bản và giá trị đương đại : Luận án TS. Luật : 60 38 01
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế, người hướng dẫn
Đặng, Thị Hải Hằng
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
Luận án TS. Lý luận và lịch sử về nhà nước và pháp luật – Khoa Luật — . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50093
Appears in Collections: LAW – Dissertations

 

About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *