Friday, 25/5/2018 | 8:16 UTC+0

Các vùng biển Việt Nam: Chế độ pháp lý và việc phân định

Việt Nam là một quốc gia ven biển, có bờ biển dài trên 3.200 km, kinh tế biển và các ngành liên quan đến biển đóng góp lớn vào nền kinh tế đất nước. Năm 1994, nước ta đã phê chuẩn và chính thức trở thành thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (Công ước 1982). Trong Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn Công ước 1982, chúng ta đã khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của Công ước 1982 và từng bước hoàn thiện các quy định pháp luật của ta để phù hợp với các quy định của Công ước 1982. Luật biển Việt Nam được xây dựng và ban hành là để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của nước ta, tạo cơ sở pháp lý để xác định các vùng biển Việt Nam và quy chế pháp lý của các vùng biển đó; góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích của Việt Nam.

Việc ban hành Luật Biển Việt Nam là nhu cầu tất yếu nhằm phục vụ cho việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới. Lần đầu tiên Việt Nam có một văn bản Luật quy định đầy đủ chế độ pháp lý các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam theo đúng Công ước 1982. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế biển, đảo của Việt Nam.

Title: Các vùng biển Việt Nam: Chế độ pháp lý và việc phân định : Luận án TS Luật học: 50501
Output file
Authors: PGS TS. Nguyễn Đăng Dung
PGS TS. Nguyễn Bá Diến
Lê, Quý Quỳnh
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 189 tr.
Electronic Resources
Luận án TS Ngành Lý luận Nhà nước và Pháp luật — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50061
Appears in Collections: LAW – Dissertations
About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *