Friday, 25/5/2018 | 8:05 UTC+0

Cơ chế giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam

Title: Cơ chế giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01
Authors: Nguyễn, Bá Diến, 1956-, người hướng dẫn
Đồng, Thị Kim Thoa
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Quốc tế
Giải quyết tranh chấp
Tư pháp quốc tế
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận án TS. Luật Quốc tế — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Trình bày một số vấn đề chung căn bản về cơ chế giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế (TPQT) Việt Nam: xây dựng khái niệm, phân tích đặc điểm của cơ chế này; trình bày cơ sở pháp lý quốc tế, quốc gia về giải quyết tranh chấp (GQTC) trong TPQT và các (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50090
Appears in Collections: LAW – Dissertations
About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *