Friday, 25/5/2018 | 8:16 UTC+0

Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài

Pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự (BA-QĐDS) củaTòa án nước ngoài (TANN) đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan trong trường hợp BA-QĐDS của TANN có nhu cầu thi hành tại Việt Nam. Một trong những nội dung quan trọng của pháp luật trong lĩnh vực này là việc xác định phạm vi các BA-QĐDS của TANN có thể được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam, bởi vấn đề này có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ quá trình giải quyết vụ việc. Bài viết phân tích quy định của pháp luật hiện hành, so sánh với kinh nghiệm lập pháp quốc tế, đề xuất các kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật

Title: Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01
Authors: Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn
Bành, Quốc Tuấn
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 171 tr. + Đĩa mềm
Luận án TS. Luật quốc tế — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50058
Appears in Collections: LAW – Dissertations
About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *