Friday, 25/5/2018 | 8:09 UTC+0

Quốc triều hình luật – các giá trị nhân văn, tiến bộ và sự kế thừa trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay

Tổng quan về tình hình nghiên cứu Quốc triều hình luật. Trình bày cơ sở lí luận và lịch sử về giá trị nhân văn, tiến bộ của Quốc triều hình luật. Làm rõ bối cảnh xã hội (kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá tư tưởng…) có ảnh hưởng trực tiếp tới tư duy làm luật của các nhà lập pháp thời Lê sơ dẫn đến sự ra đời của bộ QTHL. Nội dung cơ bản của các giá trị nhân văn, tiến bộ trong Quốc triều hình luật. Phân tích một số chế định cơ bản thể hiện các giá trị nhân văn, tiến bộ của bộ luật. Phân tích nhu cầu và khả năng tiếp tục kế thừa các giá trị nhân văn, tiến bộ của QTHL trong điều kiện xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh

Title: Quốc triều hình luật – các giá trị nhân văn, tiến bộ và sự kế thừa trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay : Luận án TS. Luật: 62 38 01 01
Authors: Phạm, Hồng Tung, 1963- , người hướng dẫn
Hoàng, Thị Kim Quế, 1955-, người hướng dẫn
Lương,Văn Tuấn
Keywords: Lịch sử pháp luật
Quốc triều hình luật
Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận án TS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Tổng quan về tình hình nghiên cứu Quốc triều hình luật. Trình bày cơ sở lí luận và lịch sử về giá trị nhân văn, tiến bộ của Quốc triều hình luật. Làm rõ bối cảnh xã hội (kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá tư tưởng…) có ảnh hưởng trực tiếp tới tư duy làm (…)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50089
Appears in Collections: LAW – Dissertations
About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *