Friday, 25/5/2018 | 8:08 UTC+0

Tội cướp giật tài sản theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

Title: Tội cướp giật tài sản theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) : Luận án TS. Luật : 60 38 40
Authors: Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn
Trần, Hữu Nghĩa
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
Luận án TS. Luật Hình sự – Khoa Luật — . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50092
Appears in Collections: LAW – Dissertations
About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *