Friday, 25/5/2018 | 8:15 UTC+0

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong luật hình sự Việt Nam

Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân là hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do, dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Title: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong luật hình sự Việt Nam: Luận án TS. Luật: 62 38 40 01
M U
Authors: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn
Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn
Bùi, Xuân Hạ
User
Issue Date: 2014
2014-12-31
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 88 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50062
Appears in Collections: LAW – Dissertations
About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *