Friday, 25/5/2018 | 8:05 UTC+0

Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của Phần chung luật hình sự Việt Nam

Title: Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của Phần chung luật hình sự Việt Nam : Luận án TS Luật : 60 38 01 04
Authors: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn
Phạm, Ngọc Thành
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
Luận án TS.Luật hình sự – Khoa Luật — . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50094
Appears in Collections: LAW – Dissertations
About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *